Tutkinnan vaiheet

Tilintarkastajan toiminnan tutkinnan vaiheet

TILA valvoo KHT-tilintarkastajien ja KHT-yhteisöjen toimintaa tutkimalla sitä jälkikäteen yksittäistapauksissa tilintarkastajan työpapereiden ja muun käyttökelpoisen selvityksen perusteella. TILA voi tutkia tilintarkastajan toimintaa oma-aloitteisesti tai ulkopuolelta tulevan yhteydenoton perusteella. TILA voi aloittaa tutkinnan ja ottaa ensi asteena HTM-tilintarkastajan tai HTM-yhteisön toimintaa koskevan valvonta-asian käsiteltäväkseen, jos tällä on välitön asiayhteys TILA:n käsiteltävänä olevaan KHT-tilintarkastajan tai KHT-yhteisön toimintaa koskevaan valvonta-asiaan. TILA:n sihteeri laatii saapuneista yhteydenotoista ja mahdollisista oma-aloitteisista tutkinta-asioista yhteenvedon, joka esitetään TILA:n kokouksessa. Yhteenveto sisältää selvityksen asiasta ja sihteerin toimintaehdotuksen perusteluineen.

TILA aloittaa tutkinnan, jos kaikki seuraavat kriteerit täyttyvät:

  •  kysymys on olennaisesta asiasta
  • tapauksessa on aihetta epäillä, että tilintarkastaja on toiminut tilintarkastuslain ja sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti
  • tutkittavasta tilintarkastajan toiminnasta ei ole kulunut enempää kuin kuusi vuotta.

Jos TILA päättää ottaa tilintarkastajan toiminnan tutkintaan, asialle annetaan diaarinumero. Sihteeri valmistelee päätöksentekoa hankkimalla TILA:n nimissä asianosaiselta tilintarkastajalta kirjallisen vastineen ja muut tarvittavat asiakirjat sekä tarvittaessa hankkii selvitystä ja asiakirjoja muista lähteistä. Kirjallinen aineisto jaetaan TILA:n jäsenille kokousaineiston mukana, ellei aineiston jakaminen kokonaan tai osaksi ole tarpeetonta. Sihteeri laatii TILA:lle luonnoksen päätökseksi, jonka perusteella TILA käsittelee asian ja tekee päätöksen.

Jos TILA päättää, että yhteydenotto ei johda tutkintaan TILA:ssa, TILA:n puheenjohtaja ja/tai sihteeri vastaavat yhteydenottoon kirjeellä tai muulla sopivalla tavalla.

Sihteerin valmisteluun tai tiedusteluun liittyvät toimet perustuvat tilintarkastuslain 39 ja 40 §:ään ja niihin sovelletaan 45 §:ää (tilintarkastajan velvollisuus antaa tietoja valvontaa varten) ja 46 §:ää (TILA:n jäsenten ja sihteerien salassapitovelvollisuus).

Siinä tapauksessa, että TILA toteaaa tilintarkastajan toimineen tilintarkastuslain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti, TILAn tulee antaa tilintarkastajalle varoitus. Jos tapaukseen liittyy lieventäviä seikkoja, tilintarkastajalle tulee antaa huomautus. Varoitus on lainvoiman saatuaan voimassa kuusi vuotta sen antopäivästä ja huomautus kolme vuotta. TILA voi myös tehdä Valtion tilintarkastuslautakunnalle esityksen hyväksymisen peruuttamisesta, mikäli tilintarkastajan toiminta on ollut tahallista, törkeätä tai toistuvaa tai tilintarkastaja ei enää ole ammattitaitoinen tai täytä muita hyväksymisen edellytyksiä.

Lisätietoja:

Miten asioin TILAn kanssa?

TILAn työjärjestys