Lausunto tilintarkastajien valvontajärjestelmän uudistamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on 31.5.2011 pyytänyt tilintarkastuslautakunnalta (TILAlta) lausuntoa OTT Pekka Timosen selvitysmiehen raportista tilintarkastajien valvonnan yhtenäistämisestä.

TILAn sijaintipaikka

Timonen esittää raportissaan 19.4.2011 tilintarkastajien auktorisoinnin ja valvonnan yhtenäistämistä sekä uuden valvontaviranomaisen perustamista. Timonen pohtii raportissaan TILAn sijaintipaikkaa riippumattomuuden ja uskottavuuden näkökulmista.

TILAn mielestä on edelleen selvitettävä, mikä TILAlle on kustannustehokas ja uskottavuutta luova sijaintipaikka. On tärkeää, että työ- ja elinkeinoministeriö tekee perusteellisen kustannus- ja vaikuttavuusarvioinnin eri vaihtoehdoista.

TILA voi olla itsenäinen virasto

TILAn organisointitapaa koskevassa selvitystyössä ei ole perusteltua sulkea pois mitään varteenotettavaa vaihtoehtoa. TILA voi olla myös itsenäinen virasto. Jatkoselvittelyssä pitäisi pohtia Ison-Britannian mallin soveltuvuutta Suomeen. On tarkasteltava, voisiko tilinpäätösvalvonta ja tilintarkastuksen valvonta olla keskitetty yhdelle itsenäiselle virastolle.

Lautakuntamuotoista toimintaa on kehitettävä

TILAn toimintaa on syytä kehittää oikeusvarmuuden, hyvän hallinnon ja kustannustehokkuuden lähtökohdista.

On perusteltua organisoida TILAn toimintaa jaostoihin. TILAn toiminnan painopisteet ovat tilintarkastajien hyväksyminen, tilintarkastuksen laadunvarmistus (ennakollinen valvonta), tutkintatyyppinen (jälkikäteinen) valvonta, hallinto- ja rekisteriasiat sekä kansainvälinen yhteistyö. Näiden tehtävien hoitamista varten tarvitaan osaamisen keskittämiseksi omat jaostonsa.

Timosen esitys lautakuntatyyppisen organisaation jatkamisesta on perusteltu, joskin lautakunnan on perusteltua keskittyä vain suuriin asioihin. Osa päätöksistä on perusteltua  tehdä virastomenettelyssä.

Asiantuntemuksen turvaaminen on tärkeää

TILAn toimintaa kehitettäessä on varmistettava, että saavutettu asiantuntemus ja osaaminen TILAssa ja sen sihteeristössä voidaan turvata. Henkilöstön palkkataso ei saa muodostua merkittäväksi kysymykseksi osaamisen varmistamisessa.

Viimeaikaiset panostukset laadunvarmistuksen valvonnan kehittämiseen on voitava hyödyntää myös jatkossa.

TILAn mielestä on hyödyllistä, että ammatissa toimivat tilintarkastajat osallistuvat päätöksenteon valmisteluun ja päätöksentekoon. Tämä turvaa asianosaisten oikeusturvan sekä luo valvontaan uskottavuutta. Ammatissa toimivien tilintarkastajien poissulkeminen päätöksenteosta edellyttäisi resurssien vahvistamista sihteeristössä, mikä lisäisi kustannuksia. Vaikka ammatissa toimivat tilintarkastajat osallistuvat päätöksenteon valmisteluun ja päätöksentekoon, uhkaa riippumattomuudelle ei synny, koska käytettävissä on varotoimia. TILAn päätöksenteko on avointa.