Tilintarkastajan laaduntarkastus

Laaduntarkastusten määrääminen

Laadunvarmistuksen johtaja laatii vuosittaisen laaduntarkastusohjelman, jossa yksilöidään tarkastettavat KHT- ja HTM-tilintarkastajat, laaduntarkastajat, laaduntarkastusten ajankohta, laaduntarkastuksen sisältö ja veloitusperusteet. KHT- ja HTM-tilintarkastajien laaduntarkastukset suoritetaan TILAn laadunvarmistusryhmän valvonnassa ja ohjeistamana. Laaduntarkastajina käytetään ammatissa toimivia tilintarkastajia. Tilintarkastuslautakunta (TILA) vahvistaa laaduntarkastusohjelman KHT-tilintarkastajien osalta ja tilintarkastusvaliokunnat (TIVAt) HTM-tilintarkastajien osalta.

Laaduntarkastuksen peruuntuminen

TILA teki kokouksessaan 20.9.2011 päätöksen, että laaduntarkastukseen määrättyjen tilintarkastajien laaduntarkastuksia ei pääsääntöisesti peruta. TILAn tai TIVAn määräämä laaduntarkastus peruuntuu kuitenkin silloin, kun tilintarkastajan hyväksyminen lakkautetaan hänen hakemuksestaan ennen laaduntarkastusta. Tilintarkastuslain 36 §:n mukaan hyväksytty tilintarkastaja voi hakea hyväksymisensä lakkauttamista. TILAn ja TIVAn on tilintarkastuslain mukaan hyväksyttävä hyväksymisen lakkauttamishakemus. Jos laaduntarkastukseen määrätty henkilö ei ole enää KHT- tai HTM-tilintarkastaja, jo määrätty laaduntarkastus peruuntuu ilman eri päätöstä.

Laaduntarkastuksen suorittaminen

Yksin tai pienissä tilintarkastusyhteisöissä toimivien tilintarkastajien laaduntarkastuksissa painopiste on toimeksiantojen tilintarkastusaineiston läpikäynnissä. Laaduntarkastajan tulee tarkastuksessa käydä läpi vähintään kahden toimeksiannon tilintarkastustyötä ja laaduntarkastus painottuu tarkastettavan tilintarkastuslain 1 luvun 1 §:n 1 kohdan mukaisiin suurimpiin tai muuten merkittäviin toimeksiantoihin. Tämän lisäksi laaduntarkastuksessa perehdytään tilintarkastajan omaan laadunvalvontajärjestelmään ja arvioidaan sen luotettavuutta ja toimivuutta.

Laaduntarkastustilaisuuden lopussa laaduntarkastaja antaa palautteen laaduntarkastuksessa tekemistään havainnoista tarkastettavalle, jolla on mahdollisuus kommentoida tarkastusta ja esitettyjä havaintoja. Aineisto suoritetusta laaduntarkastuksesta lähetetään TILAn laadunvarmistusryhmälle.

Laaduntarkastusten tulokset

TILAn laadunvarmistusryhmä käsittelee laaduntarkastajien lähettämät lomakkeet keskitetysti varmistaakseen valvottavien tasapuolisen kohtelun ja valvoakseen laaduntarkastajien työn yhdenmukaisuutta. Analysoinnin perusteella laadunvarmistuksen johtaja esittelee laaduntarkastajien päätelmät laatujaostolle. Laatujaosto keskustelee päätelmistä ja ottaa yleisesti kantaa laaduntarkastusten tuloksiin. Laatujaoston kokouksissa tarkastustuloksia käsitellään anonyymisti. Laatujaoston käsittelyn jälkeen laadunvarmistuksen johtaja tekee esityksen KHT-tilintarkastajien laaduntarkastusten tuloksista TILAlle. HTM-tilintarkastajien laaduntarkastuksien osalta laadunvarmistuksen johtaja toimittaa lomakeaineiston ja oman ehdotuksensa tivojen sihteereille, jotka tekevät esityksen laaduntarkastuksen tuloksista tivojen päätettäväksi.

Laaduntarkastuksen tulosluokat ovat:

Hyväksytty kommentein”
Tämä tulosluokka sisältää laaduntarkastuksen hyväksytysti läpäisseet suoritukset, joita ovat:  ”hyväksytty kommentein, vaihtoehto 1 ”  ja ”hyväksytty kommentein, vaihtoehto 2 ”. Jälkimmäiseen sisältyvä laaduntarkastusaineisto käsitellään vielä perusteellisemmin laatujaostossa. Laaduntarkastuksen hyväksytysti läpäisseiden tilintarkastajien lopulliseksi tulokseksi vahvistetaan ”hyväksytty kommentein”.

”Laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella”
Laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella silloin, kun tilintarkastajien työtä ei voida todeta tehdyksi kaikilta osin hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Näiden tilintarkastajien laaduntarkastusta jatketaan myöhemmin siten, että tilintarkastajan edellytetään reagoivan kritiikkiin määräajan kuluessa parantamalla tilintarkastustyönsä laatua. Tarkastettavan oikeusturvan varmistamiseksi uusintatarkastuksen tekee toinen laaduntarkastaja kuin se, joka teki uusintatarkastukseen johtaneen laaduntarkastuksen. Uusintatarkastuksen jälkeen suoritus voi olla ainoastaan hyväksytty kommentein  tai hylätty. Mikäli tarkastettava ei saa uusintatarkastuksessa hyväksyttyä suoritusta, TILA/TIVAt päättävät tarvittavista toimenpiteistä.

”Hylätty
Hylätty-tulosta esitetään niille tilintarkastajille, joiden toiminnassa havaitut puutteet tai virheellisyydet ovat niin olennaisia, että ne vaativat välittömiä toimenpiteitä. Tilintarkastustyö on erittäin puutteellista kaikissa tarkastustyön vaiheissa ja tärkeät oleelliset asiat ovat tarkastamatta ja dokumentoimatta.

Päätöksen tiedoksiannossa kaikille tarkastettaville annetaan kommentteja tilintarkastustyön laadun edelleen kehittämiseksi

Laaduntarkastusmaksu

Laaduntarkastaja laskuttaa laaduntarkastusmaksun suoraan tarkastettavalta laaduntarkastukseen käytetyn tuntimäärän mukaisesti tarkastuksen tultua suoritetuksi. Työ- ja elinkeinoministeriön 28.4.2009 antaman asetuksen ”Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista” mukaan laaduntarkastusmaksu on 130 euroa tunnilta. Maksuun sovelletaan arvonlisäverolakia (1501/1993). Laaduntarkastuksesta peritään lisäksi tarkastuksesta aiheutuvat matka- ja majoituskustannukset sekä päivärahat. Matkakustannusten ja päivärahojen korvaus peritään noudattaen verohallinnon päätöksiä verovapaista matkakustannusten korvauksista. Matka-aikaa ei veloiteta.