Laaduntarkastajat

Muiden kuin yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastuksissa voivat laaduntarkastajina toimia ammatissa toimivat tilintarkastajat.

Laaduntarkastusten tasalaatuisuuden varmistamiseksi TILAn laadunvarmistusryhmä kouluttaa ammatissa toimivia tilintarkastajia laaduntarkastajiksi ja valvoo heidän toimintaansa. TILAn laadunvarmistusryhmä vertailee laaduntarkastajien päätelmiä toisiinsa ja on tarvittaessa yhteydessä laaduntarkastajiin selventävien lisätietojen saamiseksi rajatapausten arvioinnissa.

Laaduntarkastajia koskevat säännökset ja ohjeet

Tilintarkastuslain 40 §:n mukaan laaduntarkastajan on oltava tilintarkastukseen hyvin perehtynyt henkilö, jolla on laaduntarkastukseen pätevöittävä erityiskoulutus. TILAn määräämän laaduntarkastajan on annettava selvitys suoritetusta laaduntarkastuksesta TILAlle ja kauppakamarin määräämän laaduntarkastajan on samoin annettava vastaava selvitys kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnalle.

Laaduntarkastajan on noudatettava, mitä hallintolaissa (434/2003), kielilaissa (423/2003) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään. Laaduntarkastajaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan laadunvarmistusta koskevia tehtäviä. Laaduntarkastusta ei saa suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvassa paikassa.

Laaduntarkastusten suorittaminen

Laaduntarkastus suoritetaan käyttäen TILAn laadunvarmistusryhmän kehittämiä menetelmiä ja lomakkeita. Yksittäisen KHT-/HTM-tilintarkastajan laaduntarkastukseen on arvioitu tarvittavan yksi työpäivä.

Kun laaduntarkastukseen määräämisestä ilmoitetaan tarkastettavalle, päätöksen tiedoksiannossa painotetaan valmistautumaan laaduntarkastukseen huolella.

Laaduntarkastustilaisuudessa perehdytään tilintarkastajan laadunvalvontajärjestelmään ja arvioidaan sen luotettavuutta sekä toimivuutta. Lisäksi laaduntarkastuksessa käydään läpi toimeksiantojen tilintarkastustyötä. Laaduntarkastaja valitsee otokseen vähintään kaksi toimeksiantoa. Laaduntarkastus painottuu tilintarkastuslain 1 luvun 1 §:n 1 kohdan mukaisiin tarkastettavan suurimpiin tai muuten merkittäviin toimeksiantoihin. Laaduntarkastustilaisuuden lopussa laaduntarkastaja antaa palautteen laaduntarkastuksessa tekemistään havainnoista

Laaduntarkastaja palauttaa kaikki laaduntarkastuksessa täytetyt lomakkeet ja mahdollisen muun tarkastusta tukevan aineiston TILAn laadunvarmistusryhmälle. Laaduntarkastajien työn yhdenmukaistamiseksi ja valvomiseksi laadunvarmistusryhmä käy läpi kaikki laaduntarkastajien työpaperit ja ovat tarvittaessa yhteydessä laaduntarkastajiin ja tarkastettaviin lisätietojen saamiseksi tai rajatapausten arvioimiseksi.

Laaduntarkastusmaksu

Laaduntarkastaja laskuttaa laaduntarkastusmaksun suoraan tarkastettavalta suoritetun laaduntarkastukseen käytetyn tuntimäärän mukaisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriö on 28.4.2009 antaman asetuksen ”Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista” mukaan laaduntarkastusmaksu on 130 euroa tunnilta. Maksuun sovelletaan arvonlisäverolakia (1501/1993).

Laaduntarkastuksesta peritään lisäksi tarkastuksesta aiheutuvat matka- ja majoituskustannukset sekä päivärahat. Matkakustannusten ja päivärahojen korvaus peritään noudattaen verohallinnon päätöksiä verovapaista matkakustannusten korvauksista. Matka-aikaa ei veloiteta.

Laaduntarkastajat 2015

Vuoden 2015 laaduntarkastajat ovat

Alander Ilse
Auer Leila
Harjula Jouko
Hietala Pekka
Hilden Johanna
Holmberg Erik
Hyvärinen Antero
Hällström Christian
Ipatti Eero
Keimmo Juha-Pekka
Koivumäki Markku
Lydman Kari
Lähdesmäki Hannu
Melto Heikki
Mitikka Timo
Rantala Kari
Rautula Seppo
Riihenmäki Mikko
Saari Kari W.